Høringssvar vedr. Flextur inden for bygrænsen

Vedr fjernelse af muligheden for at bestille  fra januar 2016. Handicaprådet er bedt om høringssvar vedrørende ovenstående.

Det er Danske Handicaporganisationer i Ringsted, der hermed på vegne af Handicaprådet afgiver høringssvar.

Danske Handicaporganisationer i Ringsted kan ikke anbefale den foreslåede begrænsning og vil på det kraftigste fraråde politikerne i Ringsted kommune at gennemføre denne begrænsning.

Det er Danske Handicaporganisationer i Ringsteds opfattelse, at der er en gruppe af borgere med mere eller mindre tydelige funktionsnedsættelser, der er bosiddende inden for bygrænsen og kan drage nytte af dette tilbud.

En del af disse borgere vil muligvis kunne visiteres til handicapkørsel med de muligheder og begrænsninger, der ligger i denne. En del kan dog have en funktionsnedsættelse, der ikke umiddelbart giver mulighed for visiteret kørsel, men alligevel er af en karakter, der ikke giver samme muligheder for at bruge den almindelige bustransport. Det er Danske Handicaporganisationer i Ringsteds opfattelse, at en gruppe borgere, for hvem det ikke handler om, ”at underminere kommunens tiltag på den rutebundne bustrafik”, men er et tilbud, der er billigere end taxa-kørsel.

Undermineringen kommer til at bestå i, at vi risikerer at udelukke en gruppe borgere fra reel samfundsdeltagelse på lige fod med andre borgere. Vi finder, at det er et uheldigt politisk signal at sende.

Vi er opmærksomme på, at vi ikke har nogle konkrete tal for, hvorledes det forholder sig med de problemstillinger, vi rejser. Det burde dog have indgået i den kommunale sagsbehandling. Sagen bør derfor som minimum udsættes et år med henblik på at få undersøgt og løst eventuelle problemer.