Endelig skal jobs på særlige vilkår behandles

Mand i kørestol ved arbejdsbord med computer.

Byrådet besluttede i juni 2018, at et borgerdrevet forslag med titlen ”Job på særlige vilkår –giv os en chance” skal sendes til behandling i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Nu sker det på mødet onsdag 27. marts. DH-Ringsted har i den anledning indgivet sit høringssvar vedr. forslaget.

Høringssvar vedr. Borgerdrevet forslag “Job på særlige vilkår – Giv os en chance”

Handicaprådet i Ringsted kommune har fået Borgerdrevet forslag “Job på særlige vilkår – Giv os en chance” i høring. Sagen har været drøftet på Handicaprådets møde 12. marts, hvor DH-siden ønskede at afgive et skriftligt høringssvar. Vi afgiver høringssvar, idet det fremgår af Handicaprådets Forretningsorden punkt 10, at ”I høringssager er det kun DHsiden af Handicaprådet, der afgiver høringssvar.”

DH-siden af Handicaprådet hilser meget velkomment, at byrådet på opfordring fra borgere tager initiativ til at sætte beskæftigelse på særlige vilkår på dagsordenen. Det giver muligheder for at skabe overblik over såvel menneskelige aspekter som en vurdering af, hvad vi får ud af de økonomiske ressourcer, der bruges på området.

Initiativet er meget relevant for en gruppe borgere i Ringsted kommune, der er havnet i meget uhensigtsmæssige situationer, hvor de hverken er på vej mod arbejdsmarked eller afklaring af pension med andre mindre beskæftigelsesindsatser.

Det er vigtigt for os at en debat tager afsæt i at handicap er et meget bredt begreb, hvor opgaven er at eliminere, begrænse eller afhjælpe følgerne ved medfødt eller tilstødt langvarig fysisk, psykisk, intellektuel, kognitiv eller sensorisk funktionsnedsættelse.

DH-siden af Handicaprådet afgav i november 2018 et høringssvar vedrørende udkast til “Beskæftigelsesplan 2019”. Her anerkendte vi, at der i udkastet er en række problemstillinger, der også fra andre sider fremhæves som grundlæggende i beskrivelsen af beskæftigelsessituationen for mennesker med handicap. Vi konstaterede dog, at problemstillingerne ofte er langt mere komplicerede end beskrevet og italesat i “Beskæftigelsesplan 2019”.

En lang række af de emner, der berøres i høringssvaret om “Beskæftigelsesplan 2019”, kan med fordel drages ind i Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets arbejde. Vi vil derfor opfordre til, at DH-siden af Handicaprådets høringssvar til “Beskæftigelsesplan 2019” også indgår i den politiske behandling af “Job på særlige vilkår – Giv os en chance”.

Selve det Borgerdrevne forslag “Job på særlige vilkår – Giv os en chance” har følgende ordlyd:

De fleste borgere med handicap KAN og VIL have et arbejde på det ordinære arbejdsmarked, men det kræver, at der er en rummelig arbejdsgiver, der giver disse borgere mulighed for, at få foden indenfor på arbejdsmarkedet.

Lad os sikre værdighed for alle disse mennesker, og lad os sætte fokus på folk med særlige vilkår.

En fuldtidsstilling kunne for eksempel deles ud på flere personer med handicap. De skal også have en chance. For alles skyld og for samfundets skyld.”

Forslaget er et udtryk for en række meget fine intensioner, der er et godt udgangspunktet for den debat, vi opfordrer til, at udvalget sætter i gang på udvalgsmødet 27. marts. Der er først og fremmest tale om en debat, der skal føres i byrådet, men forberedes i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Som i mange andre sager er det administrationens opgave at klæde såvel udvalg som byråd på til at kunne sætte nogle mål i en debat. Det er en yderst sporadisk gennemgang af kommunens nuværende indsatser, der er med i sagsbeskrivelsen. En rimelig debat vil kræve et langt mere underbygget materiale, både hvad angår statistik og handlemuligheder.

Det vil også være naturligt, at byrådet i en debat både inddrager de erfaringer, der ligger i fx. Café Ingeborg og de intentioner, der kom til udtryk, da man ved sidste budgetforlig blev enige om at vedtage en hensigtserklæring om at se nærmere på flere muligheder i socialøkonomiske virksomeder.

En proces må indeholde et tydeligt overblik over de ressourcer, der findes på området både i form af personale, økonomi og løbende initiativer. Herunder eksempelvis fleksjobpuljers omfang og anvendelse. Det vil være uhensigtsmæssigt at man under en sådan proces træffer beslutninger om ændringer i nuværende afsatte midler.

I det borgerdrevne forslag er der lagt vægt på, at der skal sikres værdighed og at få en chance for alles skyld og for samfundets skyld. Den del af forslaget indeholder nogle bløde værdier, som der også er al mulig grund til at inddrage. Værdier, der ikke mindst forpligter til at sikre, at unge i særlige udfordringer kommer videre i systemet med den nødvendige støtte. Det fremgik af beretninger fra unge på mødet Handicap & Job i februar, at alt for mange unge bliver fastholdt på meget lave ydelser uden udsigt til at komme videre.

Det er DH-siden af Handicaprådets håb, at såvel Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og byrådet ønsker at komme lidt tættere på både fakta som handlemuligheder end den vurdering, som administrationen ligger for dagen, når man bl.a. skriver, at “den aktuelle indsats yder en god understøtning af borgere med handicaps”.

DH-siden af Handicaprådet finde det naturligt at Handicaprådet bliver inddraget tættere i debatten både med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og byrådet.

Vi ser frem til en god og grundig proces, der inddrager den viden, vi hver især kan bidrage med på feltet.