formanden har ordet: om vores mål for 2019

Foto af ringbind med årstal 2014... til 2018.

Da DH-Ringsted afholdt sit årsmøde 20. marts 2019, så vi bl.a. tilbage på de mål, vi har sat os for arbejdet i DH-Ringsted – og på de resultater, vi har nået i 2018. Altså en evaluering af, hvor langt vi når.

I forhold til målene for 2018 har vi ikke fjernet nogle mål i 2019, da de alle er en del af en længerevarende proces.

Jeg vil give en status for, hvor langt vi er med målene. Noget, der kun blev berørt for nogle punkters vedkommende på årsmødet. Derefter kort beskrive 2 nye mål, der blev tilføjet ved årsmødet.

De gamle mål, der stadig gælder, er:

– DH-Ringsted vil styrke borgerinddragelse og information om handicap lokalt, om DH-Ringsted og om handicaprådet.

Det er en lang proces at styrke borgerinddragelsen og gøre handicap til en integreret del af hele den måde vi tænker handicap ind i kommunen på. Vilkår og rammer ændres hele tiden og med dem de emner vi skal fortælle om til borgerne både fra Handicaprådet og DH.

I 2018 deltog vi første gang som Handicapråd i Ringsted-Natten og en del borgere  kiggede forbi  Handicaprådet, der fik til huse i Inka-værelset på Rådhuset. I forbindelse med Ringsted-Natten fik Handicaprådet lavet en roll-up, der kan fungere som blikfang, hvor Handicaprådet deltager. DH-siden af Handicaprådet har prioriteret at vi også gerne vil være med ved Ringsted-Natten 2019.

DH-Ringsted har søgt og fået en bevilling til materialer om DH fra de lokale midler til frivilligt socialt arbejde (§18-midler). Vi er gang med at forberede en folder, et antal postkort og 3 roll-ups, der fortæller om DHs lokale arbejde.

Vi synes selv, vi har haft fokus på øget information i det forløbne år og at der er et stigende kendskab til vores arbejde. Det ses bl.a. af et stigende antal besøg på både vores hjemmeside og vores Facebookside.

– DH-Ringsted vil sammen med handicaprådet arbejde med et beslutningsforslag, der sikrer at handicap indgår som et perspektiv i dagsordner forud for alle beslutninger i udvalg og Byråd.

Dette arbejde har i 2018 ligget lidt stille, men vi forventer at vi i maj eller juni kan fremlægge et forslag til behandling i Handicaprådet, som vi gerne vil have med i de kommende budgetforhandlinger. 

– DH-Ringsted vil styrke blindes og svagtlæsende borgeres adgang til lokale nyheder og informationer.

Det har i forbindelse med forhandlingerne om et medieforlig været skudt lidt til hjørnespark. Det er stadig lidt uvist, i hvilket omfang, det indgåede forlig får indflydelse på den lokale adgang til lokale nyheder. Vi afventer en afklaring af dette.

– At øge opmærksomheden på mulighederne for beskæftigelse af mennesker med handicap på særlige vilkår både i det private erhvervsliv og i kommunen – herunder mulighederne for at etablere socialøkonomiske virksomheder.

Det har fyldt meget i det forløbne år og er et af de områder, hvor vi har haft held med en lokal dagsorden. Vi er langt fra i mål, men der er skudt en proces i gang, som vi forventer os meget af.

– Modvirke yderligere nedskæringer på det specialiserede socialområde.

Der er i 2019 tilført 35 mio. kr. til det kommunale budget for at modgå den åbenlyse underbudgettering, der er på området. Samtidig er der sat en proces for bedre økonomistyring i gang. DH-siden af Handicaprådet følger udviklingen og bidrager med forslag og input, der kan sikre mod nedskæringer og påpege uhensigtsmæssigheder.

– Fokus på inklusion og tilgængelighed i folkeskolen.

Punktet er en fortsat gyser. Vi har blandt andet haft fokus på tilgængeligheden på “Gården”, der er SFO for Byskovskolen, der blandt andet rummer det takstfinanierede tilbud AsgårdCentret for børn og unge med handicap. En  nybygning, der er under planlægning, er ikke klar, og DH anser den forhaling, der sker, som helt uacceptabel. 

– Få flere DH-organisationer aktive i DH-Ringsted.

DH arbejder løbende på at få flere medlemsorganisationer inddraget i det lokale arbejde. Ved sidste årsmøde deltog bl.a. polioforeningen lokalt. Vi søger at videregive informationer om det lokale arbejde til potentielle aktive foreninger, men det er et ret ressourcekrævende arbejde.

2 nye mål tilføjet:

På årsmødet blev der tilføjet yderligere 2 punkter til vores mål for 2019:

– DH-Ringsted afholder dialogmøde mellem DH og lokale folketingskandidater og et offentligt møde om handicappolitik op til Folketingsvalg 2019.

Punktet er naturligvis tilføjet for at sikre, at alle politiske partier er opmærksomme på betydningen af handicap og vores vilkår op til folketingsvalget. Som en samarbejdende organisation har vi et ønske om at klæde de lokalt opstillede kandidater på til valgkampen.

– DH-Ringsted ønsker fokus på sammenhæng mellem pædagogiske tilbud, skole, ungdomsuddannelser, beskæftigelse og sociale pensioner, så alle får de tilbud, de har behov for, når de har behov for dem.

Der er mange, ikke mindst unge, der bliver hængende i systemer uden at komme videre i f.eks. arbejde efter endt uddannelsesforløb eller rår pension, når det er løsningen. Det gør, at de hliver hængende i lave kontanthjælpslignende ydelser. DH-Ringsted ønsker et opgør med den politik og et helhedssyn, der sikrer hurtigere adgang til de bedste og mest effektive indsatser hvor end man befinder sig i et forløb fra barn til voksen. 

Foto af Jan Jakobsen, formand for DH-Ringsted

Med venlig hilsen
Jan Jakobsen
Formand for DH-Ringsted