Vi er glade i DH-Ringsted

dsc00455
Lisbeth Balling, formand for Danske Handicaporganisationer i Ringsted (DH-Ringsted).


DH-Ringsted klapper i hænderne over, at det nu igen bliver muligt at bruge Flextur inden for bygrænsen i Ringsted kommune. DH opfordrer samtidig til, at Ringsted kommune fremover bruger de erfaringer bedre, som man har i Ældreråd og Handicapråd.

– Det er en god ide at droppe begrænsningen på Flexture inden for bygrænsen, men hele sagen kunne være undgået, siger Jan Jakobsen, der er formand for Ringsted Handicapråd.

Lisbeth Balling, der er formand for Danske Handicaporganisationer i Ringsted (DH-Ringsted), er helt enig.

Jan Jakobsensigter til en årelang debat om Flextur, der har sit udspring i en sag om en lokal Taxastrategi, der blev behandlet i Klima- og Miljø-Udvalget i Ringsted kommune (KMU) i foråret 2015. Sagen medførte, at der blev sat initiativer i gang, der skulle sætte en stopper for muligheden for at bruge Flextrafik inden for bygrænsen. Et initiativ, der kendes fra andre byer. Målet med begrænsningen varønsket omat bevare et taxaselskab i kommunen. Derfor begyndte manat kigge på Flexturordningen, som man mente kun burde gælde borgere på landet. Brugere i Benløse og Ringsted skulle så henvises til atbruge bus eller almindelig taxa.

– Det kom til høring i Handicaprådet, hvor vi gik imod og frarådede politikerne at gennemføre denne begrænsning, fordi vi mente, at der var en gruppe af borgere med mere eller mindre tydelige funktionsnedsættelser, der boede inden for bygrænsen, der kunne drage nytte af af Flextur inden for bygrænsen, siger Lisbeth Balling.

– Vi var godt klar over, at en del af disse borgere ville kunne visiteres til handicapkørsel. En del kunne dog have en funktionsnedsættelse, der ikke umiddelbart giver mulighed for visiteret kørsel, men alligevel er af en karakter, der ikke giver samme muligheder for at bruge den almindelige bustransport, fortsætter Lisbeth Balling og tilføjer, at der kom et lignende høringssvar fra kommunens ældreråd.

billede-645-16-08-2012-19-13-30
Jan Jakobsen, der er formand for Ringsted Handicapråd.

– Det er også en gruppe borgere, for hvem almindelig taxakørsel er for dyrt. Dermed risikerede vi at udelukke en gruppe borgere fra reel samfundsdeltagelse på lige fod med andre borgere. Det mente vi dengang som i dag er et uheldigt politisk signal at sende, siger Jan Jakobsen.

I forbindelse med, at sagen blev besluttet først i udvalg og så i byråd i oktober 2015, blev det også besluttet, at ordningen skulle evalueres i slutningen af 2016. Det er den nu blevet, og der blev fremlagt tal for en periode på 6 måneder, der viste, at antallet af flexture er i reduceret med 5 %, svarende til 200 ture i forhold til året før. Kommunens udgift til Flextur er samtidig reduceret med 8 %, svarende til 45.000 kr. på de 6 måneder.

Afrapporteringen fortæller også, at det specielt er gangbesværede og ældre i byen, der er blevet påvirket af begrænsningen af Flextur. Dette kan ses ved, at andelen af brugere, der har hjælpemidler med på rejsen, er reduceret med 7 procentpoint, og ligeledes at andelen af brugere over 60 år er faldet med 15 procentpoint. Det ses også, at færre tager Flextur til læge, plejehjem og sygehus efter at Flextur ikke længere kan anvendes indenfor Ringsted og Benløse.

Ser man på handicapkørslen i samme periode, er andelen af ture steget med 19 %, svarende til 300 ture i forholdt til året før. Alene internt i Ringsted By er antallet af ture steget med 50 %. Antallet af medlemmer i Flexhandicap er steget med 50 %, svarende til 82 personer, og kommunens udgift til Flexhandicap er steget med 6 %, svarende til 22.100 kr.

Konsekvensen er, at det både fra Klima- og Miljø-Udvalget og Økonomiudvalget er indstillet, at man går tilbage til den gamle ordning.

– Allerede fra begyndelsen af sagen kunne vi se mange, der faldt uden for målgruppen for handicapkørslen, der havde glæde af ordningen. Det kunne f.eks. være mennesker med begyndende sclerose, gående med muskelsvind eller ældre, der fik problemer med bevægeapparatet. Alle mennesker, der kun meget svært kan bruge busser – og hvis økonomiske situation kun i meget begrænset omfang tillader taxa-kørsel. Det viser sig nu, et år efter, at det, som vi sagde, er denne gruppe, man ramte. Oveni kom også også en stor gruppe blinde og svagtseende, som stod med samme problem, siger Jan Jakobsen.

– Administrationen har brugt en masse tid på at visitere gruppen af blinde, der kom i klemme med de nye regler. Først skulle det vedtages, om de kunne omfattes i målgruppen for den individuelle handicapkørsel. Dernæst med udgangspunkt i konkrete ansøgninger bevilge de, der kom i målgruppen. Så indbetale og modtage det årlige brugergebyr for ordningen. Dét, der var tænkt som en besparelse, har kostet kassen. Politikerne lyttede for meget til Movia og Taxa og for lidt til Ældreråd og Handicapråd.

– Det har givet mange gener for borgerne, og i DH håber vi, at Ringsted kommune har lært, at både Ældreråd og Handicapråd kommer med nogle høringssvar, som man bør lytte til, slutter Lisbeth Balling.