DH-Ringsted sendt høringssvar til budget

Du kan nedenfor læse hele høringssvaret:

DH-Ringsted har med interesse læst budget for Ringsted kommune 2018 og overslagsår.

Indledningsvist skal vi bemærke, at budgettet overordnet set indeholder mange gode tiltag og prioriteringer. Der er tiltag, der peger i rigtig retning.

Der er dog punkter, der rammer mennesker med handikap. Høringssvaret skal sikre politisk fokus om dette og for at høringssvaret ikke skal blive for langt, er vægten lagt her.

Vi har også nogle bemærkninger til vigtige input fra andre interessenter. Endelig kommer vi med nogle få forslag til budgettet, vi mener bør indgå i den videre budgetproces og som både kan spare på budgetterne og øge kvaliteten i kommunens indsatser.

Vi kommenterer følgende forslag:

SAMU 1 – Kørsel til vederlagsfri fysioterapi:

DH-Ringsted kan ikke anbefale forslaget gennemført. Vederlagsfri fysioterapi skal forbedre, vedligeholde eller forhale forringelse af funktioner for svært fysisk handicappede og personer med progressive sygdomme. Der er tale om en varig foranstaltning. Det betyder varige økonomiske konsekvenser for berørte borgere, der ikke kan sammenlignes med andre indsatser af mere tidsbegrænset varighed. Det er i kommunal interesse at forhale forringelse af funktioner. Frafald på grund af økonomisk pres har negative konsekvenser og fastholdes forslaget får det betydeligt større konsekvenser for udgifter til hjælpemidler og afhængighed af hjælp tidligere i et forløb.

SAMU 2 – Budgetreduktion til ledsageromkostninger til ferier:

En forudsætning for en sådan budgetreduktion af er at alle borgere i målgruppen aktivt får viden om tilbuddet og at der til enhver tid er en økonomisk buffer, der sikrer ressourcer til at alle borgere i målgruppen kan benytte sig af det.

SAMU 3 – Nedlæggelse af kolonihave og lørdagsvagt:

DH-Ringsted kan ikke anbefale forslaget gennemført. Kun dele af konsekvenserne er nogenlunde rimeligt beskrevet. Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet er slet ikke beskrevet hvad angår kolonihave, hvilket må kunne forventes af en indsats at have et sigte. Afskaffelsen af lørdagsvagten er beskrevet. Konsekvenserne på andre konti kan være langt mere omfattende end besparelsen.

SAMU 5 – Reduktion af fleksjobpuljen:

DH-Ringsted kan ikke anbefale forslaget gennemført. Ringsted kommune er langt bagud i skabelsen af kommunale fleksjob. En undersøgelse har vist et stort behov for beskæftigelse på særlige vilkår. Når forslaget ikke forventes ”at have konsekvenser for serviceniveauet og behovet for fremtidige fleksjobansættelser”, skyldes det kun, at kommunens politik mangler ambitioner. Vi må derfor advare mod forslag af denne type.

KTU 3 – Reduktion af digitale udlån:

DH-Ringsted kan ikke anbefale forslaget gennemført. Flere begrænsninger i digitale udlån af e-bøger og netlydbøger har negative konsekvenser for både svagtseende, blinde og personer med stærke fysiske begrænsninger. Mulighederne for lån af nyere e-bøger og netlydbøger på vilkår, der tidligere har været gældende, er også begrænset.

KTU 3 – Afskaffelse af ”Bogen kommer” (BK):

DH-Ringsted kan ikke anbefale forslaget gennemført. Den særlige bestilling, fremfinding og udkørsel af materialer til de borgere, der p.g.a. helbred eller handicap ikke selv kan komme på biblioteket, har alvorlige konsekvenser for den berørte gruppe.

Forslag fra andre interessenter, vi særligt støtter.

DH-Ringsted mener, at der er kommet mange relevante input og forslag fra interessenter. Følgende forslag mener vi bør have særlig politisk bevågenhed:

Forslagene fra Brugerrådet af Støtte- og Aktivitetscentret og fra pårørenderådet for Ringsted Støtte- og Aktivitetscenter. Især forslaget om forebyggende sundhedstjek af udviklingshæmmede borgere og artiklen pårørenderådet har vedhæftet om Roskildeundersøgelsen.

Nordrup-Farendløse Lokalråds forslag om øget bredbåndsdækning til “tynde områder”. Områder som udbyderne ikke vil dække af økonomiske grunde, og som derfor stiller beboere dårligere end andre hindrer i særlig grad mennesker med handikap i deres kontakt med offentlige institutioner såvel som deres sociale liv, idet de i højere grad bliver isoleret.

Ældrerådets ønske om at kunne være synlige, velorienterede og opdaterede i forhold til den udvikling der sker på ældreområdet.

 

Forslag fra DH-Ringsted til budget 2018-21:

Forslag om en uvildig borgerrådgiver.

DH-Ringsted anser det for meget nødvendigt at Ringsted kommune i 2018 ansætter en uvildig borgerrådgiver med socialfaglig baggrund, der er uafhængig af administrationen, og alene er ansvarlig for at støtte og guide borgere i sager med kommunen. DH-Ringsted mener, at forslaget har stor betydning for borgernes retssikkerhed, øger kvaliteten og gør, at borgerne kan få den støtte og vejledning, vi oplever, der mangler.

Besparelser ved at indgå samarbejde med andre kommuner.

Ringsted kommune skal undersøge mulighederne for besparelser ved at gå i samarbejde med andre kommuner om administrationen af nogle af Servicelovens områder. Det kunne f.eks. være Servicelovens §96 om BPA. DH-Ringsted mener, at kvaliteten i sagsbehandlingen kan øges og udgifterne til administration mindskes ved at blive udført tværkommunalt.

Øget budget til Handikaprådet.

Det er stadig svært at kunne deltage i relevante møder og konferencer med et antal personer, så der fås et rimeligt udbytte af det. Ligeledes er et svært at informere borgere generelt, borgere med handikap og relevante handikaporganisationer om betydningen af at have et aktivt og synligt handikapråd.

Afslutning.

Til slut skal er DH-Ringsted endnu en gang at gøre opmærksom på, at der er brug for en bedre dialog mellem Handikaprådet og udvalgsformænd for at sikre, at alle politikere er bevidste om ansvaret for overalt at indtænke handikap. Ansvaret er større, fordi Ringsted kommune ikke har en handicappolitik. Vi har gennem de sidste år opbygget et godt samarbejde med administration og sekretær. Det bør politisk bredes videre ud end til kun at omfatte de politiske repræsentanter i Handikaprådet.