HANDICAPRÅDETS HØRINGSSVAR BUDGET 2021

Handicaprådet Ringsted har indsendt et høringssvar vedrørende budgettet 2021 i Ringsted. Vi har valgt nogle punkter ud, som vi i særlig grad har lagt vægt på. Vi har en indledende kommentar om skatteudskrivning. Vi berører derefter børnehandicapområdet, beskæftigelse på særlige vilkår, sundhed for udviklingshæmmede og et par anlægsprojekter. Læs vores kommentarer til budgettet.

Vi har lavet nogle nedslag i budgettet, der vedrører handicapområdet. Vi omtaler her ud over nogle problemstillinger, som vi erfaringsmæssigt ved giver udfordringer.

Vi har ikke alle detaljer vedrørende handicap med, men vi har bestræbt os på at komme rundt om en række væsentlige problemstillinger.

Overordnet mener Handicaprådet vedrørende skatteudskrivning, at det er ok, at man har sagt ja til den skattenedsættelse på 0,4 %, der for fremtiden alene betales af staten.

Vi er ganske uforstående overfor, at man herudover, uden at der har været mulighed for at komme med høringssvar eller kommentere, har besluttet at nedsætte skatten med yderligere 0,2%. Det sker efter en nedskrivningsmodel, der fremover får konsekvenser for den kommunale økonomi og dermed også opgaveløsningen. Det gør os fremadrettet så betænkelige omkring situationen på handicapområdet, at vi ikke kan se yderligere skattelettelset så længe vi oplever mangelfuld og uanstændig omsorg for den gruppe borgere; vi repræsenterer.

Handicaprådet er tilfreds med, at det er en forudsætning for budgetlægningen, at eventuelt kommende skattenedsættelser først kan aftales, når der er skabt et realistisk overblik over kommende års udgifter, der vedrører kernevelfærd, herunder handicap.

Handicaprådet er dybt bekymrede over udviklingen på ikke mindst børnehandicapområdet. Siden 2017 er vi blevet lovet en alvorlig indsats for at bringe området på fode efter en årrække, hvor området var dybt forsømt.

Det Sociale Danmarkskort, der kom i juni 2020, viser, at der ikke er sket nogle forbedringer. Der er desværre mange kommunale bortforklaringer. Årsrapporten fra Ringsted Kommunes Borgerrådgiver peger også i retning af stadig massive problemer. Der er også her en meget alvorlig stigning i antallet af borgerhenvendelser vedrørende børnehandicapområdet det sidste år.

Der skal ske alvorlige og mærkbare ændringer nu. Blandt andet gennem rekruttering af fagligt kompetent, stabilt personale, der formår at møde borgerne respektfuld og med tillid. Det er en kommunal opgave at få området til at fungere og at der afsættes tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at sikre det.

Det er derfor en absolut forudsætning, at der som grundlag for de fremtidige beslutninger i budgetarbejdet bliver skabt større gennemsigtighed i de økonomiske ressourcer, det kræver. Vi har, som nævnt, i de sidste år oplevet alt for mange svigt. Nu må de økonomiske ressourcer findes før yderligere skattelettelser kan komme på tale. Vi må til bundt i problemerne og få skabt et velfungerende område.

I den forbindelse kan Handicaprådet tilslutte sig forslag Ø8 fremsat af Enhedslisten vedrørende genopretning af Børne-familieafdelingen.

Handicaprådet ønsker, at der sker en øget indsats for at fremme beskæftigelse på særlige vilkår. Vi er vidende om, at der er initiativer på vej for at bruge den eksisterende pulje. Vi finder dog, at der er brug for yderligere initiativer, hvilket den høring, der blev afholdt om emnet i februar 2019 tydeligt viste. Behovet er yderligere steget med COVID-19 krisen, der med vigende beskæftigelse generelt ikke har gjort det nemmere for mennesker med handicap at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Handicaprådets bemærkninger arbejder godt sammen med forslag A15 fra Socialdemokratiet, der er en hensigtserklæring,om fokus på arbejdspladser for borgere med særligt behov og forslag Ø13 fra Enhedslisten vedrørende en gennemgang af alle kommunes arbejdspladser
med henblik på konkret, at afdække hvor i
kommunen, der kan oprettes fleksjob.

Handicaprådet har adskillige gange i forbindelse med tidligere års budgetlægning nævnt, at der er brug for at sikre at beboere på bosteder for udviklingshæmmede dagligt kommer udenfor og får frisk luft, lys og ikke mindst motion.

Vi fremsætter dette forslag for at at højne sundhed, velvære og livskvalitet for denne persongruppe; primært dem der ikke af sig selv kommer ud og bevæger sig, men er afhængige af omsorgspersonalets initiativ.

Der er mange borgere på kommunens bosteder, der lider af overvægt. Det er kendetegnende at de opholder sig meget indendøre og bevæger sig for lidt.

Vi har kendskab til, at en overvægtig borger fra et bosted under nedlukningen grundet coronasituationen, i en periode midlertidigt boede hos nogle pårørende. Her var daglige gåture på typisk en times tid en del af hverdagen, men ellers levede familien et almindeligt liv. Da borgeren efter 2 måneder vendte hjem til bostedet, var det med mere farve i kinderne og et vægttab på 4,3kg. Det finder vi ret tankevækkende.

Forslaget ligger fint i forlængelse af forslag B8 vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse fremsat af Radikale.

Pa anlægsområdet ønsker Handicaprådet at der lægges vægt på at komme i gang med projektering af Benløsegården, som det også ligger i byrådsbeslutning af 7. september 2020. Det er vores absolutte anbefaling, at man vælger model C og bruger denne i budgetforhandlingerne uden yderligere ændringer.

I forbindelse med omsorgstandpleje kan Handicaprådet kun anbefale, at man husker, at denne placeres på en adresse med optimal tilgængelighed og i lokaliteter, der har så meget plads at der er mulighed for at tilbyde borgere selv i store kørestole, som de ikke kan flyttes fra, behandling. Det er ofte et problem hos private tandlæger, selv om man skilter med tilgængelighed.