BORGERRÅDGIVER ER ET KVALITATIVT LØFT

Foto af to hænder, der holder hver sin grå brik fra et puslespil, der passer sammen.
Borgerrådgivere giver bedre samarbejde, fastslår DH-Ringsted i denne opsamling på betydningen af at indføre borgerrådgivere i alle kommuner

Handicaprådet i Ringsted blev for nylig bedt om at svare på nogle spørgsmål om borgerrådgiverfunktionen I kommunen. Det skete i  forbindelse med en evaluering af funktionen i Ringsted kommune.

Af Jan Vagn Jakobsen, formand for Danske Handicaporganisationer i Ringsted og for Ringsted Handicapråd.

Da der i forvejen er en debat om borgerrådgivere i kommunerne, har vi lavet denne korte opsamling af vores erfaringer. Det er en bearbejdning af svaret til Ringsted Kommune, som vi har tilføjet nogle uddybninger.

DH og borgerrådgiveren

Handicaprådet har siden borgerrådgiverens start  i Ringsted kommune kendt borgerrådgiveren og funktionen.

Borgerrådgiver Katrine Jensen deltog i det første årsmøde DH i Ringsted afholdt efter hendes ansættelse august 2018. Det var ved årsmødet i marts 2019, hvor Katrine Jensen kom med en god præsentation af funktionen over for vores deltagende organisationer. 

Organisationerne tog rigtigt godt imod initiativet. Vi er sikker på, at viden om borgerrådgiverens muligheder for at yde vejledning ad denne vej er nået frem til medlemmerne af de enkelte organisationer.

Det er DHs absolutte indtryk, at borgerrådgiverfunktionen er blevet brugt af borgere med handicap. Det er vores opfattelse, at borgerrådgiveren i væsentlig grad er me ril at styrke borgernes retssikkerhed.

Gør en forskel på børnehandicapområdet 

Billede af fortvivlet kvinde siddende ved computer med hoved skjult af hænder
DH-Ringsted mener, at indførelse af borgerrådgiverfunktionen i Ringsted har betydet et kvalitativt løft i den kommunale sagsbehandling og har styrket forældrenes muligheder for at komme til orde.

Det fremgår af sidste rapport fra borgerrådgiveren, at borgerrådgiveren særligt er blevet brugt af familier til børn på på børnehandicapområdet. Netop her fortæller rapporten om en stigning på 104% i antallet af henvendelser. Dette må ikke mindst tilskrives, at der lokalt har været ganske store udfordringer på dette område.

DH må i den sammenhæng konstatere, at der har været et ganske betydeligt kendskab til borgerrådgivers eksistens og at forældrene har gjort brug af muligheden. Det er ligeledes vores absolutte indtryk, at borgerrådgiveren bidrager til, at der opnås en bedre forståelse mellem administrationen og borgerne i kommunen.

Borgerrådgiveren formidler forståelse 

Det har for DH hele tiden været en velbegrundet antagelse, at mange problemer i mødet mellem borgere og administration i en kommune ofte er båret af en manglende forståelse af de vidt forskellige roller, man befinder sig i som borger eller som kommunale medarbejdere. Fx at borgeren ofte vil føle sig magtesløs over for et langt stærkere “apparat”. 

Alene det at kunne føre en samtale i øjenhøjde kræver træning. Det kræver ligeledes træning og indsigt at kunne formidle vanskelig lovgivning på forståeligt dansk. Det er vores indtryk, at borgerrådgiveren i væsentlig grad kan medvirke til at give medarbejderne redskaber til dette.

Det er ligeledes vores indtryk, at borgerrådgiveren kan mægle mellem parterne forstået som, at når denne kommunikation svigter mellem borger og administrationen, så er det borgerrådgiveren, der er med til at få formidlingen på ret køl igen. Det er vores erfaring, at hvis man forstår baggrunden for en rimelig kommunal beslutning, er det også lettere at acceptere den.

Et kvalitativt løft

Der er ingen tvivl om, at borgerrådgiveren er i stand til at højne det generelle vidensniveau i kommunen.

Der er heller ingen tvivl om, at at borgerrådgiveren bevirker at færre sager når frem til Ankestyrelsen. 

DH vil gerne henlede opmærksomheden på en mere principiel sag hos os, hvor borgerrådgiveren havde afgørende indflydelse på kommunalbestyrelsens afgørelse. Afdelinger på handicapområdet i kommunen havde fået det indtryk, at de kunne bestemme, om borgerne måtte lydoptage møder til eget brug. En rapport fra borgerrådgiveren klarlægge det uhensigtsmæssige i denne opfattelse. I dag er det tilladt at borgere lydoptager egne personsager i alle afdelinger.

Collageagtigt foto, hvor ordet "info" går igen.
DH-Ringsted foreslår, at der lokalt gøres mere ud af styrke det mere generelle kendskab til borgerrådgiveren.

Forslag til forbedringer lokalt

En god ordning kan altid blive bedre. Det er naturligvis altid et politisk spørgsmål I hvilket omfang man vil bruge økonomi på at forbedre en funktion som borgerrådgiveren. Set fra et handicapperspektiv skal det være DH’s opfordring, at man understøtter borgerrådgiverfunktionen ved minimum følgende tiltag:

Vi mener, at

  • generel information om borgerådgiverens tilstedeværelse og muligheder er vigtigt at få formidlet ud til borgerne. Det er de færreste, der vil reagere, før de befinder sig i en situation, hvor de får brug for hjælp. Derfor er det vigtigt at styrke det generelle kendskab til borgerrådgiverfunktionen. 
  • Færdige artikler med fotomaterialer, som organisationerne kan bruge på hjemmesider mm i vores arbejde for at fortælle om borgerrådgiveren, vil være kærkomment og vil have betydning i forhold til vores arbejde. 
  • Jævnlige besøg i organisationerne vil også have betydning. De kommunalt nedsatte råd kan være et sted at starte et tættere samarbejde.

Vi går ud fra, at andre råd etc., der er spurgt om borgerrådgiverfunktionen, vil komme med ideer, der kan styrke deres område. På den måde vil det være muligt at skabe endnu bedre vilkår for en fair sagsbehandling.

Vores generelle anbefalinger 

DH-Ringsted anbefaler en styrkelse af eksisterende borgerrådgiverfunktioner og ansættelse af uvildige borgerrådgivere i alle kommuner. Det er vigtigt, at borgerrådgiveren ikke er underlagt administrationen, men er direkte ansat af og refererer kommunalbestyrelsen.