Kort fra handicaprådets møde 8. februar 2018

DH-Ringsted orientererDH-Ringsted bringer her et kort resume af sager, der er behandlet på sidste møde i Handicaprådet. Det gør det lettere at følge med i, hvad Handicaprådet arbejder med.

På det første handicaprådsmøde, der blev afholdt torsdag 8. februar, konstituerede det nye handicapråd sig. Jan Jakobsen blev valgt som formand og som næstformand blev fra byrådet valgt Mette Holme Ahm-Petersen (A). Under hendes barselsorlov træder Nichlas Riese ind som stedfortræder (A).

I henhold til Frivilligrådets vedtægter skal der i forbindelse med, at en ny byrådsperiode påbegyndes, udpeges en repræsentant fra Handicaprådet til Frivilligrådet og en personlig suppleant. Jan Jakobsen blev valgt som medlem af Frivilligrådet med Karl Østergaard Hansen som suppleant.

På mødet blev også givet en orientering om årsredegørelse for brug af magtanvendelse på voksen- og ældreområdet. Som det har været omtalt i lokalpressen er der i 2017 sket ialt 52 indberetninger om magtanvendelse fordelt på 21 borgere. Heraf er 18 blevet godkendt uden bemærkninger, 21 er ikke blevet godkendt, og de resterende 13 indberetninger er blevet delvist godkendt, eller de ligger uden for servicelovens regler (f.eks. sundhedsloven). Det er en stigning, idet antallet i 2015 var 41 og i 2016 var 26 indberetninger. Der er altså tale om en markant stigning i 2017.

Endelig blev der under orientering fra administrationen givet en status for arbejdet på børnehandicapområdet. Der er blevet ansat fem vikarer til at sikre bemanding på området, og der er i januar afholdt et dialogmøde med en forældregruppe og der planlægges et møde mere i marts. Handicaprådet gjorde opmærksom på behovet for, at alle berørte forældre på børnehandicapområdet inviteres til dialogmøder. Handicaprådet bemærker, at der er behov for at have vedvarende fokus på arbejdet med at nedbringe antallet af magtanvendelser.

Det næste møde i handicaprådet bliver afholdt onsdag 14. marts 2018 kl. 17.30-19.00. Det er besluttet, at minimum følgende punkter skal på dagsordenen:
– en kort præsentation fra alle medlemmer om deres forventninger til Handicprådets arbejde.
– planlægning af temamøder med de forskellige centre i administrationen
– revision af Handicaprådets vedtægter.
Hertil kommer naturligvis løbende udvalgssager, der skal behandles.

Den endelige dagsordenen vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside fredagen forud for rådsmødet.