DH: Ændring af klubs status må ikke forringe økonomi!

DH-Ringsted har sendt høringssvar til Ringsted kommunes budget 2019 og opfordrer til, at politikerne finder penge til at fastholde klub Svanens aktiviteter på samme niveau som før den blev et kommunalt tilbud. DH-Ringsted savner også, at der nu kommer gang i at få bragt tilgængeligheden til Byskovskolens SFO “Benløsegården” i orden. Den har ladet vente alt for længe på sig.

DH-Ringsted har ikke arbejdet systematisk med det udsendte budget for Ringsted 2019 og overslagsårene. Vi vil komme med enkelte kommentarer og forslag vi finder det nødvendigt at få bragt med i budgetforhandlingerne:

• DH-Ringsted er yderst tilfreds med, at der administrativt er foretaget et nyt skøn over udgifter til borgere med særlige behov. Det resulterer i, at børn- og ungeområdet er tilført 12,5 mio. kr., ungeområdet er tilført 13,3 mio. kr. og voksenområdet er tilført 10,9 mio. kr. fra 2019. Vi vil gerne rose dette initiativ og håber, at der fortsat er politisk vilje til at fastholde denne opjustering af områdetVi håber, dette også gælder overslagsårene, så der kommer den nødvendige ro på området.

• I 2017 vedtog Byrådet at ændre Klub Svanen fra selvejende til kommunalt tilbud med virkning fra 2018. I den forbindelse blev det fremlagt, at det ikke ville få nogle konsekvenser for brugerne. Det har vist sig ikke at være rigtigt. I 2019 det ikke muligt at overholde budgettet uden at beskære en del i klubbens weekendture og at have generel opmærksomhed på fx udgifter til indkøb. DH-Ringsted finder ikke, at det er rimeligt at fjerne weekendture, brugerne ser frem til, og vi indtrængende anmode politikerne til at finde de økonomiske midler til at fastholde aktiviteterne på samme niveau som før det blev til et kommunalt tilbud.

• Vi må konstatere, at der ikke ser ud til at ske noget planerne om at sikre, at tilgængeligheden til Byskovskolens SFO “Benløsegården” kommer på forkant med inklusionen. Vi anser det for vigtigt, at Ringsted Kommune nu gør alvor af skabe gode inkluderende rammer, der tilgodeser alle skolens elever. I budgettet finder vi kun et budgetønske om stiforbindelsen mellem Asgårdskolen og Benløsegården. Vi efterlyser budget til at gennemføre selve byggeprojektet og minder om den lange tid, de nødvendige ændringer for at skaffe gode, funktionsduelige rammer, har været undervejs.

• At der igangsættes et arbejde for at sikre, at der følges op på oplevelsen hos borgerne af de efterhånden mange kvalitetsstandarder, borgere med særlige behov kommer i kontakt med. Det er vigtigt med fremtidig borgerinddragelse for at fortsætte en positiv udvikling, som synes undervejs. Det kan bl.a. gøres ved at følge op på borgeroplevelsen af kvalitetsstandarder og hvordan kommunen efterlever egne skrevne ord – herunder evnen til at efterleve lovens ord om individuel sagsbehandling. DH-Ringsted deltager gerne i en mere konkret dialog om dette vigtige emne. Vi uddyber også gerne vores synspunkt.