Kvalitetsstandarder med rigtig retning

DH Ringsted har svaret på høring vedrørende “Kvalitetsstandarder på området for udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Ringsted Kommune”

DH-siden af Handicaprådet er grundlæggende enig i målsætningen og den retning, Børne- og Undervisningsudvalget har fastlagt for kvalitetsstandarderne, der især skal “…imødekomme borgernes berettigede forventninger til et ensartet serviceniveau, samt gennemskuelighed i ydelsesniveau og sagsbehandlingen.”

– Det er relevant at skabe et systematisk overblik over de ydelser og tilbud, der er på området, siger Handicaprådets formand, Jan Jakobsen, der også er formand for DH i Ringsted. – Det forudsætter, at der ikke sker nogen ændringer i besluttede serviceniveauer, men at der alene er tale om mere konkret og brugervenlige beskrivelser. 

Netop dette mener Handicaprådet er et springende punkt.

–  Vi har ingen forudsætninger for at vurdere, om udarbejdelsen er sket i henhold til gældende vedtagne serviceniveauer. De har ikke tidligere været tilgængelige til trods for, at Servicelovens § 138 gør det klart, at byrådet inden for lovens rammer kan træffe beslutning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter loven.

De skal være tilgængelige for borgerne, og det bliver de først nu. Det gør det mindre gennemskueligt og svært at se, om der er sket forskydninger i serviceniveauet.

Handicaprådet foreslår derfor, at der udarbejdes en oversigt over de nu fremlagte kvalitetsstandarder med henvisning til gældende politiske beslutninger, så serviceniveauet kan følges og bliver gennemsigtigt for både politikere og borgere. 

Handicaprådet har tidligere anbefalet, at der afholdes et borgermøde om kvalitetsstandarderne i høringsperioden.

-Vi beklager, at hverken Børne– og Undervisningsudvalget eller Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket at imødekomme denne anbefaling, siger Jan Jakobsen. – Efter de uheldige oplevelser forældre, børn og unge har haft omkring serviceniveauet på området ville det være relevant med et tilbud om dialog med alle berørte borgere.

Handicaprådet har tidligere foreslået, at der, når kvalitetsstandarderne er blevet introduceret, er behov for at undersøge om de fungerer efter hensigten. Der bør anvendes en metode, der kan belyse, om der i tilstrækkelig grad tages udgangspunkt i de nødvendige konkrete og individuelle vurderinger af den enkelte persons behov og forudsætninger.

Handicaprådet foreslår endelig, at man tydeligt henleder opmærksomheden på muligheden for at inddrage borgerrådgiver ved tvivl om besluttet kommunalt serviceniveau. 

Du kan læse hele høringssvaret her: