Høringssvar kvalitetsstandarder voksenområdet

En fyldepen, der skrives med på et stykke papir....

Her er et høringssvar om ”Kvalitetsstandarder 2018 på voksenområdet”, som DH-Ringsted sendte til Ældre- og Genoptræningsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 15. marts 2019.

Handicaprådet i Ringsted kommune har fået ”Kvalitetsstandarder 2018 på voksenområdet” i høring. Sagen har været drøftet på Handicaprådets møde 12. marts, hvor DH-siden ønskede at afgive et skriftligt høringssvar. I den anledning skal DH-siden af Handicaprådet afgive høringssvar, idet det fremgår af Handicaprådets Forretningsorden punkt 10, at ”I høringssager er det kun DH-siden af Handicaprådet, der afgiver høringssvar.”

Det er Handicaprådets opfattelse, at der, med de kommentarer, der allerede har givet anledning til en del korrektioner siden sidste udgave, er sket en del forbedringer.

Vi har nedenfor nogle kommentarer. Det er ikke sikkert, vi har fanget alle fejl, mangler og uhensigtsmæssigheder. Handicaprådet har modtaget det samlede materiale fredag 8. marts, behandlet det i møde 12. marts og skal aflevere høringssvar inden udvalgsmøderne starter uge 12.

Administrationen har placeret det som en information om, at ”alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering” i en læsevejledning først i hver kvalitetsstandard. Det er en absolut forudsætning i Lov om social Service § 1, stk. 3, at der sker en konkret, individuel vurdering. Det er dermed en væsentlig del af borgernes retssikkerhed, der skal drages ind i selve kvalitetsstandardens tekst helt på linie med når Ringsted kommune formulerer krav til borgerne under punktet ”Hvad er dit ansvar?”.

DH-siden af Handicaprådet er enig med administrationen i, at det er vigtigt med klare og utvetydige formuleringer af borgernes ansvar. På samme måde som kommunens ansvar, som nævnt ovenfor, skal være tydeligt.

Det bør i alle kvalitetsstandarder fremgå, at borgeren skal have et skriftligt afslag med ankevejledning. Det mangler eksempelvis i kvalitetsstandard for pasning af døende i eget hjem.

Ovenstående spørgsmål rejser i høj grad tvivl om, hvorvidt der i de enkelte kvalitetsstandarder er lagt tilstrækkelig vægt på at oplyse borgerne om de juridiske aspekter af deres retssikkerhed.

Boligindretning
Af kvalitetsstandarden fremgår, at ”…hvis den nødvendige boligændring er meget omfattende (fx elevator, til- eller ombygning), vil Ringsted Kommune undersøge mulighederne for at henvise dig til en anden egnet bolig…”. I denne sammenhæng vil DH-siden af Handicaprådet gerne have oplyst, i hvilket omfang Ringsted kommune råder over boliger, der i tilstrækkeligt omfang kan honorere scenarier som f.eks.en familie med 2 voksne og 2 børn, hvor en i familien diagnosticeres med ALS og får et akut plejekrævende behov med plads til hjælperhold 24/7.

Ledsagerordning
DH-siden af Handicaprådet er enig i, at borgere, der bliver blinde eller stærkt svagsynede efter de er fyldt 67 år, allerede nu skal have et tilbud om ledsagelse. Kvalitetsstandarden bør, så snart der forelægger vejledninger fra Socialministeriet, som minimum bringes i overensstemmelse med rammerne.

Kørsel til daghjem
DH-siden af Handicaprådet er enig i ældrerådets påpegning af, at kørsel til daghjem ikke må vare længere end 45 min. samt at turen ikke kan forlænges med op til 100%. En sådan mulig forlængelse vil være en alvorlig barriere ikke mindst for personer med væsentlige funktionsnedsættelser. Vi opfordrer at, at det politisk bringes op at forbedre denne kvalitetsstandard.

Borgerstyret personlig assistance
Det er ikke efterkommet, at det i den borgerrettede del af kvalitetsstandarden præciseres, at Ringsted kommune til enhver tid følger udmålingsbekendtgørelsen for BPA. Det er utilstrækkeligt at det indgår i revidering af BPA-håndbogen. Den udarbejdes administrativt og, i modsætning til kvalitetsstanderne, kræver den ikke en aktiv politisk beslutning at ændre. Også pulje til rummelighed med procentsats bør fremgå direkte af kvalitetsstandarden.

Forbrugsgoder
DH-siden af Handicaprådet mener, at det naturligvis skal fremgå, at man hjælper hinanden i en familie. Det skal dog sikres, at der ikke stilles uforholdsmæssige store krav om, at en ægtefælle pålægges praktiske opgaver i hjemmet, når det drejer sig om væsentlige funktionsnedsættelser. Vurderingen af behovet for forbrugsgoder er vigtig. Det lagte snit risikerer både at begrænse udfoldelsesmuligheder for en person med funktionsnedsættelse og øge afhængighed af familie. Det har betydelige, omkostningsbelastende konsekvenser for kommunen, at man ikke har et serviceniveau, der aflaster pårørende. 

Forebyggende hjemmebesøg 
Vi kan ikke på Ringsted Kommunes hjemmeside finde nogen beskrivelse af, at Ringsted kommune har en ensomhedskonsulent. Dermed heller ikke, hvilke faglige kompetencer, det kræver at varetage funktionen. DH-siden af Handicaprådet mener ikke, det skal ændres fra sundhedsfagligbaggrundtilviden.