Afdelingsvedtægter

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1

Stk. 1. Afdelingen er et lokalt samarbejdsorgan for Danske Handicaporganisationers (DH) medlemsorganisationer. Afdelingen repræsenterer alle DH’s medlemsorganisationer.

Stk. 2. En afdeling dækker som udgangspunkt en kommune. Såfremt det ikke er muligt at etablere en afdeling i en kommune, kan der undtagelsesvist etableres en afdeling, som dækker flere kommuner. Beslutning herom træffes af DH’s centrale forretningsudvalg. En tilladelse til etablering af en tværkommunal afdeling er tids-begrænset, og ved periodens udløb undersøges det, om der er skabt grundlag for at etablere selvstændige afdelinger i de omfattede kommuner. DH’s centrale forretningsudvalg træffer beslutning herom.

Stk. 3. Afdelingens hjemsted er formandens hjemadresse eller afdelingens sekretariat. Afdelingen kaldes: DH ”kommunenavnet”.

Stk. 4. Afdelingens formål er at formidle samarbejdet mellem DH’s medlems-organisationer på kommunalt plan, der arbejder for at forebygge, eliminere, begrænse eller afhjælpe følgerne ved medfødt eller tilstødt langvarig fysisk, psykisk, intellektuel, kognitiv eller sensorisk funktionsnedsættelse.

Stk. 5. Afdelingen skal i sin virksomhed alene søge at fremme medlems-organisationernes fælles interesser efter retningslinjer godkendt af DH’s repræsentantskab.

Stk. 6. Afdelingen skal indsamle og formidle viden til DH-centralt om lokale udviklingstendenser, problemstillinger mv. på handicapområdet.

Stk. 7. Afdelingen skal koordinere de udpegede repræsentanters arbejde i eksterne råd, nævn, udvalg, bestyrelser mv.

Stk. 8. For afdelingens forpligtelser hæfter alene afdelingens formue.

AFDELINGSBESTYRELSEN

§ 2

Stk. 1. Afdelingens højeste myndighed er bestyrelsen, dog underlagt DH’s repræsentantskabs beslutninger og overordnede politikker. Bestyrelsen har ansvaret for, at afdelingens virksomhed udøves i overensstemmelse med nærværende vedtægt.

Stk. 2. Afdelingsbestyrelsen består af en repræsentant og eventuelt en suppleant, bosiddende i kommunen, fra hver medlemsorganisation. Hver organisation har en stemme. I afdelinger, som dækker flere kommuner, skal den stemmeberettigede være bosiddende i en af disse. En udpeget person kan kun repræsentere én og samme organisation lokalt, regionalt og nationalt i DH.

Stk. 3.  Medlemsorganisationerne må medtage observatører til møder ibestyrelsen. Observatører har taleret på disse møder.

Stk. 4. Handicaporganisationer, lokale handicapgrupper mv., som ikke er medlem af DH, kan med bestyrelsens godkendelse deltage som observatører i afdelingens møder med taleret, men uden stemmeret.

Stk. 5. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt uden for egen organisation. Såfremt den stemmeberettigede repræsentant ikke er til stede, overtager suppleanten stemmeretten. Såfremt både den stemmeberettigede repræsentant og suppleanten er forhindret i at deltage i et møde, kan organisationen sende en tredje repræsentant, som kan udøve organisationens stemmeret. Hver repræsentant og suppleant kan kun repræsentere 1 organisation.

Stk. 6. Fra alle bestyrelsesmøder optages et kort beslutningsreferat, der inden en måned udsendes til bestyrelsen. Referatet godkendes ved påtegning af mødets dirigent.

Stk. 7. Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for sin virksomhed. Forslag til ændring af forretningsorden kan tages op på et hvilket som helst bestyrelsesmøde.

§ 3

Stk. 1. Formanden/forretningsudvalget kan indkalde bestyrelsen så ofte, det findes påkrævet.

Stk. 2. Mindst 25 % af de til afdelingen tilsluttede organisationer kan skriftligt kræve et ekstraordinært bestyrelsesmøde indkaldt. Der skal samtidig angives de ønskede punkter til behandling.

Stk. 3. Det er formandens/forretningsudvalgets ansvar, at et ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes senest 42 dage efter anmodningen er modtaget.

ÅRSMØDE

§ 4

Stk. 1. Hvert år i første kvartal afholder afdelingen årsmøde.

Stk. 2. Afdelingens årsmøde skal indkaldes med mindst 30 dages frist. Dagsordenen med bilag og kandidatlister skal udsendes mindst 14 dage før mødets afholdelse.

Stk. 3. På årsmødet:

–   Foretages valg til formand (i ulige år) og 1 til 3 forretningsudvalgsmedlemmer

–   Foretages valg til revisor – såfremt afdelingen har valgt selv at varetage regnskabsfunktionen

–   Fremlægges regnskab for seneste regnskabsår til godkendelse

–   Fremlægges beretning for det seneste år til godkendelse

–   Fremlægges handlingsplan til godkendelse

–   Fremlægges forslag, om afdelingen skal søge § 18-midler hos kommunen

Stk. 4. På årsmødet vælges i ulige år en formand, samt 1-3 forretningsudvalgs-medlemmer. I lige år vælges 1-3 forretningsudvalgsmedlemmer. Herudover kan afdelingen beslutte at vælge 1-2 suppleanter til forretningsudvalget, som, i tilfælde af at et forretningsudvalgsmedlem udtræder før valgperioden er slut, kan indtræde i forretningsudvalget for den resterende del af valgperioden.Der skal vælges samme antal forretningsudvalgsmedlemmer i både lige og ulige år. Valget til formand og forretningsudvalgsmedlemmer sker for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Valg af suppleanter sker for 1 år ad gangen.

Stk. 5. Alle medlemmer fra organisationerne kan deltage i årsmødet med taleret, men uden stemmeret.

Stk. 6. Kandidater til formand og forretningsudvalgsmedlemmer skal indstilles af den organisation, hvor kandidaten hører til i DH, dette gælder også ved genindstillinger. Kandidaten behøver ikke at være organisationens repræsentant/suppleant i afdelingsbestyrelsen. Der kan indstilles kandidater, der ikke er bosiddende i kommunen. Kandidaten behøver ikke være til stede på årsmødet for at blive valgt. Kandidaten skal indstilles skriftligt til formanden senest 21 dage før årsmødet.

Er der ikke indstillet et tilstrækkeligt antal kandidater, kan der finde indstilling sted til ledige pladser på årsmødet. Det skal i så fald sikres, at kandidaten har sin organisations opbakning. Dette sker ved skriftlig godkendelse senest 14 dage efter årsmødet af den pågældendes organisation. Er der ikke opstillet et tilstrækkeligt antal kandidater, betragtes de rettidigt indstillede som valgte.

Stk. 7. Fra årsmødet optages et kort beslutningsreferat, der inden en måned udsendes til bestyrelsen. Referatet godkendes ved påtegning af årsmødets dirigent.

Stk. 8. Fra afdelingens årsmøde indsendes til DH’s sekretariat den godkendte beretning, handlingsplan, regnskab og referat.

§ 5

Stk. 1. Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

Stk. 2. Der skal være skriftlig afstemning, hvis der er flere kandidater opstillet, end der skal vælges.

FORRETNINGSUDVALGET

§ 6

Stk. 1. Forretningsudvalget er ansvarlig for afdelingens virksomhed mellem bestyrelsens møder. Såfremt der ikke er et forretningsudvalg, er det formandens ansvar.

Alle forretningsudvalgsmedlemmer er stemmeberettigede, når der skal træffes beslutninger i forretningsudvalget.

Stk. 2. Det kan besluttes ikke at oprette et forretningsudvalg. Beslutning herom træffes på årsmødet. Forslag om at oprette eller nedlægge et forretningsudvalg skal udsendes sammen med dagsordenen mm. senest 14 dage før mødets afholdelse.

Stk. 3. Forretningsudvalget består af formand samt 2, 4 eller 6 medlemmer.

Stk. 4. Forretningsudvalget kan konstituere sig selv med en næstformand, en sekretær og en økonomiansvarlig. Formanden og den økonomiansvarlige må ikke være nært beslægtede eller samboende.

Stk. 5. Formanden tegner afdelingen politisk. Forretningsudvalget og bestyrelsen kan udtale sig om DH’s fastlagte politik.

Stk. 6. Formanden indkalder forretningsudvalget til møde så ofte, det skønnes nødvendigt, eller når mindst 2 medlemmer af forretningsudvalget skriftligt fremsætter begæring herom.

Stk. 7. Udtræder et forretningsudvalgsmedlem før valgperioden er slut, skal bestyrelsen, såfremt der ikke er valgt en suppleant, på førstkommende bestyrelsesmøde vælge et andet medlem for den resterende valgperiode.

Tilsvarende gælder, når en formand udtræder, før valgperioden er slut – med mindre en næstformand eller et forretningsudvalgsmedlem kan fungere frem til årsmødet. Dette afgøres af bestyrelsen.

Stk. 8. Forretningsudvalget kan fastsætte en forretningsorden for sin virksomhed.

Stk. 9. Forretningsudvalget udarbejder budget til godkendelse i bestyrelsen.

Har afdelingen ikke et forretningsudvalg, gøres dette af formanden.

Stk. 10. Formanden udarbejder en beretning til godkendelse på årsmødet.

Stk. 11. Beslutning om oprettelse og nedlæggelse af stillinger med ansat personale i afdelingen træffes af bestyrelsen. Ansættelse og afskedigelse af personale foretages af forretningsudvalget, i samråd med DH’s direktør. Har afdelingen ikke et forretningsudvalg foretages ansættelse og afskedigelse af bestyrelsen, i samråd med DH’s direktør. Dette skal ske med udgangspunkt i retningslinjerne i DH’s personalepolitik.

Stk. 12. Forretningsudvalget fastsætter retningslinjer og opgavebeskrivelser for ansat personale i afdelingen. Har afdelingen ikke et forretningsudvalg, gøres dette af bestyrelsen.

Stk. 13. Forretningsudvalget udpeger, efter indstilling fra de tilsluttede medlems-organisationer, repræsentanter og suppleantertil kommunale eller fælles-kommunale råd, nævn eller udvalg. Såfremt der ikke er noget forretningsudvalg, træffes beslutninger om udpegelse af repræsentanter og suppleanterpå et bestyrelsesmøde eller årsmødet, efter oplæg fra formanden. En indstillet person kan kun opstilles af én og samme organisation lokalt, regionalt og nationalt i DH.

Stk. 14. Ved udpegelse af repræsentanter til det kommunale handicapråd skal der sikres en bred repræsentation fra de forskellige hovedgrupperinger i DH. DH’s forretningsudvalg udarbejder retningslinjer herfor.

UDVALG I AFDELINGEN

§ 7

Stk. 1. Bestyrelsen kan oprette og nedlægge udvalg efter behov.

Stk. 2. Forretningsudvalget udpeger formand og medlemmer af udvalg. Såfremt der ikke er et forretningsudvalg, udpeges formand og medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 3. Medlemmer af udvalgene har udtaleret vedrørende DH’s fastlagte politik på udvalgets område.

Stk. 4. Forretningsudvalget udarbejder kommissorium for udvalgene. I afdelinger uden forretningsudvalg godkendes kommissorier af bestyrelsen.

KAPITALFORHOLD OG DRIFT

§ 8

Stk. 1. Afdelingens drift, kursus- og anden virksomhed mm. sikres ved de midler, der modtages i tilskud fra DH, via frivillige bidrag eller kommunale eller regionale tilskud.

Afdelingen kan søge kommunens midler til frivilligt socialt arbejde, såfremt et flertal på 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede beslutter dette på årsmødet. Der skal træffes beslutning herom på årsmødet hvert år.

§ 9

Stk. 1. Afdelingen tegnes af formanden eller i formandens fravær af en konstitueret næstformand elleret forretningsudvalgsmedlem udpeget af forretningsudvalget.

Stk. 2. Forretningsudvalget beslutter, om afdelingen selv skal forestå bogføring og udarbejdelse af årsregnskab, eller om det skal gøres af DH’s sekretariat. Beslutning herom meddeles DH’s sekretariat. Såfremt der ikke er noget forretningsudvalg, træffes beslutningen af afdelingsbestyrelsen.

Stk. 3.  Afdelingenkan ikke økonomisk forpligte DH centralt.

BUDGET OG REGNSKAB

§ 10

Stk. 1. Afdelingens regnskabsår følger DH’s regnskabsår. Såfremt afdelingen, jf. § 9, stk. 2, har valgt selv at forestå bogføring, udarbejder afdelingen selv årsregnskabet. Såfremt afdelingen har valgt at lade DH’s sekretariat forestå bogføringen, udarbejdes årsregnskabet af DH’s sekretariat.

Stk. 2. Regnskabet skal til enhver tid overholde gældende lovgivning på området, herunder opbevaringspligt.

Stk. 3. Afdelingen udarbejder et budget for det efterfølgende regnskabsår, og dette godkendes af bestyrelsen senest den 1. december forud for det nye regnskabsår.

REGIONALT OG NATIONALT SAMARBEJDE

§ 11

Stk. 1. DH’s ledelse indbyder hvert år i 1. kvartal afdelingsformændene til et regionsmøde i hver af de fem regioner. På disse møder vælges i hver region 3 stemmeberettigede repræsentanter og 3 observatører med taleret til DH’s repræsentantskab.

VEDTÆGTSÆNDRINGER, EKSKLUSION SAMT OPLØSNING

§ 12

Stk. 1. Afdelingens vedtægter kan kun ændres ved beslutning i DH’s repræsentantskab. Eventuelle fortolkningsspørgsmål afklares af DH’s  forretningsudvalg.

§ 13

Stk. 1. Hvis DH ekskluderer en organisation centralt, skal afdelingen ekskludere samme organisation på kommunalt plan.

§ 14

Stk. 1. Afdelingen kan opløses og nedlæggesaf DH’s forretningsudvalg. I sådanne tilfælde overføres afdelingens egenkapital til DH.

Vedtaget på De Samvirkende Invalideorganisationers (DSI) repræsentantskabsmøde den 29. april 2006

Revideret på repræsentantskabsmødet den 28. april 2007 (§ 2, stk. 11, § 4, stk 2 og § 8)

Ændret navn fra De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) til Danske Handicaporganisationer (DH) den 1. januar 2008.

Revideret på repræsentantskabsmødet den 26. april 2008 (§ 1, Stk. 4, § 2, stk. 2, § 2, stk. 9, § 4 stk. 2, § 6 stk. 11 og § 10 stk. 3 (ny)).

Revideret på repræsentantskabsmødet den 28. april 2012 (§ 1, stk. 1 og 3,.  §2, stk. 6, 7, 9 og 10, §4, stk. 3, §6, stk. 7, §9, stk. 1, §11, stk. 3,

Revideret på repræsentantskabsmødet den 3. – 4. maj 2013 ( §1 stk. 1 og stk. 8, § 2 stk. 2, stk. 6. stk. 7, stk. 8, stk. 9, stk. 10, stk. 11, stk. 13, § 4 stk. 3, stk. 4, § 6 stk. 7 og stk. 8, § 7 stk. 1, stk. 2, stk. 4, § 11 stk. 1 og 2).