Der er indgået budgetforlig i Ringsted kommune

Formanden har ordet - DH-Ringsted
Danske Handicaporganisationer i Ringsted

Der  er indgået et budgetforlig i Ringsted kommune, der på en del punkter har stor indflydelse på handicapområdet – heldigvis i en positiv retning.

– Først og fremmest er der endelig kommet penge til det samlede specialiserede område – altså både børn og voksne. Der er i hvert af de næste 4 år sat  37 mio. kr af alene for at bringe det i overensstemmelse med det faktiske behov på området.

– Der er sikret en helhedsplan for området omkring Byskovskolen, der indbefatter en nybygning på Benløsegården. Langt om længe gøres SFO’en tilgængelig! Det i øjeblikket svært at sætte økonomi på, hvad det kommer til at koste. Det blev dog fremhævet af borgmesteren ved budgetvedtagelsen, at Benløsegården indgår i anlægprogrammet i 2020.

– Der kommer en bygning på Torvet med handicaptoilet, så vi kan slippe for den latterlige løsning, der er i øjeblikket. Som det er nu, skal man ringe på rådhusets kælderdør for at kunne bruge toilettet der. Vel at mærke kun i rådhusets åbningstid. Dette var alle undtagen et enkelt byrådsmedlem enige om.

– Det blev endnu engang forhindret, at der skete en forringelse af Klub Svanen aktiviteter. Alle partier i byrådet bakkede op om dette forslag, som vi fra DH’s side havde fremsendt til budgetforhandlingerne. Det var et lille beløb på 65.000 kr, men det betyder meget i klubbens budget, der er på omkring 500.000 kr i alt.

– Der er i hvert af de næste 4 år afsat 178.000 kr. til videreførelse af tværgående idrætsprojekt på Café Ingeborg.

En del af disse tiltag, som vi anser som vigtige, skyldes DH-Ringsteds indsats for i et positivt, men også bestemt samarbejde at bidrage til en forståelse for den situation, som mennesker med handicap er i. Det gælder særligt politikerne, som både vi og ikke mindst forældre til børn med handicap har har haft held til at få til at se den betydning, handicapområdet har for mange familier i kommunen.

Der er ingen tvivl om, at forældrenes indsats for at påvise ulovlig sagsbehandling på området børnehandicap har haft stor betydning for, at der nu er afsat 37 mio kr. årligt blot for at være på omgangshøjde med det faktiske, samlede behov på hele området børn og voksne. Penge, der vel at mærke ikke giver serviceforbedringer, men alene gør op med en håbløs underbudgettering, vi har set de sidste år.

En del andre budgetvedtagelser kan desuden få en indirekte betydning for handicapområdet uden at vi endnu helt kan afgøre hvordan. Det gælder bl.a.:

– Brugerundersøgelse blandt hjemmeplejen brugere med henblik på at undersøge brugernes oplevelse af f.eks. antallet af hjælpere i hjemmet og tilrettelæggelse af arbejdet i weekend’erne. Det kommer til at foregå i dialog med Ældrerådet og handicaprådet.- Jobskabelse på særlige vilkår. Her skal det undersøges, hvilke erfaringer andre kommuner fra med, at socialøkonomiske virksomheder kan bidrage til at øge antallet af beskæftigede på særlige vilkår, herunder f.eks. i relation til fleksjobs.

– Der skal i 2019 udarbejdes en plan for rekruttering af personale til sundhedsuddannelserne i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.- Der skal arbejdes med nye ledelsesstrategier til gavn for borgerne. Det betyder, at der i 2019 skal udvikles ledelsesstrategier for Ringsted kommune, som med afsæt i medarbejdernes faglighed og borgerrettet fokus sikrer inddragelse af civilsamfundet.

Vi kan se nogle fine muligheder i nogle af disse forslag. Vi vil både i Handicaprådet og som DH-Ringsted arbejde for, at dise punkter bidrager til, at vi styrker mulighederne for mennesker med handicap mest muligt.

Vi mener, vedtagelserne rammer ned i nogle væsentlige udfordringer både når det gælder den måde hjemmeplejen fungerer på og når det gælder fremtidens rekruttering af personale til social- og sundhedsområdet.

Vi er også glade for, at der er lagt op til større opmærksomhed på skabelsen af jobs på særlige vilkår. Vi må her igen og igen både holde fokus på både dette – og på den del af problematikken som man i debatten har en tendens til at glemme: den socialpolitik, der skal sikre, at de, der aldrig kommer i nærheden af et arbejde, sikres et værdigt liv på førtidspension.

I dag placeres alt for mange med forskellige dårlige undskyldninger på udsigtsløse billigere, lave ydelser, der kun er tænkt som midlertidige ydelser, men har en tendens til at blive langvarige, og som skal spare kommunen for penge.Det vil være vores grundholdninger, når vi vil sikre os indflydelse på disse områder, der også kan blive vigtige for os.

Et mere borgerrettet fokus og inddragelse af civilsamfundet giver også en mulighed for en mere demokratisk tilgang til inddragelse – et punkt hvor vi mærker en tydelig forskel på politikernes holdning og det, vi ofte ser fra administrationen. Vi oplever, at politikerne har en mere positiv tilgang til inddragelse og dialog. Det vil vi gerne rose kommunens politikere for og opfordre til, at man holder fast i, når der skal tænkes nye tanker om inddragelse af civilsamfundet.

Alt i alt er der tale om et budget hvor der er mange positive takter og hvor vi er sluppet for nedskæringer. Skal man tro de politiske tendenser, ser det ikke så godt ud i de kommende år. Mange kommuner har allerede i nogle år været præget af nedskæringer og budgetter der ikke kan holde.

Der er en fare for, at denne tendens kan komme til vores kommune i de kommende år. Men indtil videre har vi klaret frisag – og lad os håbe det fortsætter. Ellers må vi tage de udfordringer med, det må give og arbejde for at få det mest positive ud af det.

Indtil videre synes jeg vi skal rose politikerne for, at vi har undgået de økonomiske massakrer, vi har set i andre kommuner.